موتور یخچال خیلی داغ شده است؟

علت داغ کردن موتور یخچال: